Podmioty gospodarcze


W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje usługi z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców, które obejmują zarówno pomoc doraźną pomoc, jak i stałą obsługę prawną bieżącej działalności gospodarczej. Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców przed sądami, urzędami i instytucjami obejmującymi swoją właściwością obszar całego kraju, uczestniczy w negocjacjach oraz sporządza pisemne opinie prawne m.in. z zakresu prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa budowlanego i karno-skarbowego.


Klienci indywidualni


Kancelaria prowadzi pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych tj. osób fizycznych z zakresu:


• Prawa cywilnego - w szczególności sprawy o zapłatę, o odszkodowanie, o ochronę dóbr osobistych, sporządzanie i kontrola umów cywilnoprawnych, sprawy dotyczące nieruchomości, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania bądź też nienależytego wykonania umowy, zobowiązania,

• Prawa medycznego – w szczególności postępowania dotyczące odpowiedzialności lekarza za „błąd w sztuce”, obrony lekarzy w postępowaniach zainicjowanych przez pacjentów, obsługi podmiotów leczniczych.

• Prawa spadkowego – w szczególności postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o zachowek, dochodzenie roszczeń na podstawie testamentu,

• Prawa rodzinnego i opiekuńczego – w szczególności sprawy o rozwód, o separację, podział majątku dorobkowego, alimenty, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa,

• Prawa karnego, prawa wykroczeń – obrona w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania oraz przed sądem, a także reprezentowanie pokrzywdzonego, reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego, prywatne akty oskarżenia,

• Prawa karnego wykonawczego – wnioski o odroczenie wykonania kary, przerwy w karze, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, wnioski o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,

• Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – w szczególności postępowania dotyczące stosunku pracy, zakazu konkurencji, świadectw pracy, opiniowanie umów o pracę, odwołania od decyzji ZUS

• Prawa administracyjnego – w szczególności sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, administracyjnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej; reprezentacja przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi; sporządzanie środków zaskarżenia od decyzji organów administracji publicznej oraz sądów administracyjnych.

• Prawa konsumenckiego

• Windykacja należności

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.